A A A

Rozdano nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012

 

22 listopada 2012 r. w hotelu Hyatt w Warszawie wręczono nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. W pięciu kategoriach wyróżnione zostały instytucje, firmy, organizacje, media i osoby, które w aktywny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego założeniem jest wyróżnienie inicjatyw, które promują, a często aktywnie poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Patronat nad konkursem objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Cieszy nas, że tak wiele instytucji, organizacji, czy osób aktywnie włącza się w promowanie brd. Także coraz więcej firm widzi potrzebę zaangażowania się w tę dziedzinę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadczy to o tym, że wzrasta nasza świadomość, iż bezpieczeństwo na drodze, to poważny problem, z którym borykamy się w Polsce. Jeszcze dużo mamy do zrobienia. Jednak takie inicjatywny, które promuje właśnie konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Drogowego, dają nam prawo wierzyć, że będzie lepiej – mówi Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Przewodniczący Kapituły Nagrody.

W kategorii osoba roku:
nagrodzony został olsztyniak - ks. dr Marian Midura – wieloletni Krajowy Duszpasterz Kierowców, kapelan KW Policji w Olsztynie, kapelan Służby Celnej
. W imieniu ks. Mariana nagrodę w Warszawie odebrał ks. Marcin Iżycki – Dziekan Służby Celnej.
Za wieloletnią służbę i wsparcie polskich kierowców.
Za zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy zmierzające do budowania świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Za zainicjowanie, jako Dyrektor organizacji MIVA Polska, kampanii „KRZYŚ – trzeźwy i życzliwy kierowca”.

Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa otrzymała Fundacja Marsz Zebry - młoda organizacja, która aktywnie promuje bezpieczne działania na drodze – zwłaszcza skierowane do dzieci i młodzieży.

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Rybniku otrzymała nagrodę w kategorii instytucja publiczna roku.


Szkoła została wyróżniona za wszechstronne propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze, nie tylko w środowisku swoich uczniów i ich rodziców, ale także za zorganizowanie kampanii społecznej skierowanej do wszystkich mieszkańców.

Firmą roku został McDonald’s Polska za program "Bezpieczna Jazda", który jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie zasad ruchu drogowego i zwiększanie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W ciągu 4 lat jego trwania program objął blisko 100 000 uczniów z ponad 2000 szkół, najczęściej z małych miast i wsi.

W kategorii media roku statuetkę otrzymała Telewizja TVN
za konsekwentne i zróżnicowane podejmowanie tematu brd w wielu programach informacyjnych i publicystycznych.

W skład Kapituły Nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012” weszli: Maciej Mosiej (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Stanisław Kracik (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Agata Szczech (Dyrektor PR Renault Polska), Leszek Wieciech (Dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD).

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Pełna lista nominowanych (3 nominacje w każdej kategorii) wraz z opisem działalności:

Przedstawiamy oficjalną listę nominowanych do nagrody Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012. Nominowani w tym roku to:

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU:
Fundacja „Jednym śladem”
Za kampanię społeczną „Ja motocyklista”. Jej celem jest ukazanie pozytywnego wizerunku użytkowników motocykli. Uświadomienie, że nieprawdziwe są stereotypy, które od dawna zakorzeniły się w polskim społeczeństwie, że motocykliści to szaleni i nieodpowiedzialni „dawcy”. Za propagowanie idei kulturalnej jazdy i wzajemnego szacunku wśród wszystkich użytkowników dróg.

Fundacja Marsz Zebry
Za aktywne promowanie bezpiecznych zachowań na drodze – zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, młodzieży i niechronionych uczestników ruchu. Za skuteczne propagowanie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w mediach i na portalach społecznościowych. Za zdecydowane i niestandardowe działania w zakresie budowania szerokiej, ogólnopolskiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
Za udzielenie pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej ponad ośmiu tysiącom osób dotkniętych skutkami wypadków. Za wytrwałe inicjowanie ważnych zmian w przepisach polskiego prawa, na rzecz osób poszkodowanych oraz podejmowanie wielu istotnych działań służących poprawie BRD w Polsce.

FIRMA ROKU:
Kredyt Bank S.A.
Za systemowe działania ukierunkowane na wsparcie bezpiecznego rozwoju dzieci, w które od września 2010 roku wpisana została także tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za realizację, wspólnie z Fundacją Kredyt Banku, trzeciej już edycji, programu profilaktycznego pod nazwą „Kabecjanie dają radę”. Za włączanie się i wspieranie kampanii społecznych dotyczących bezpieczeństwa drogowego, prowadzonych przez inne firmy i instytucje.

McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Za konsekwentne, długofalowe i profesjonalne realizowanie programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”, skierowanego do uczniów klas IV publicznych szkół podstawowych. Za szerzenie wśród najmłodszych zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Za kreowanie mody na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym poprzez używanie odblasków i kamizelek odblaskowych. W ciągu czterech lat trwania programu „Jedź bezpiecznie”, udział w nim wzięło blisko 100 000 uczniów z ponad 2000 szkół. Warto podkreślić, że są to zazwyczaj szkoły z małych miast i wsi.

Grupa LOTOS S.A.
Za traktowanie zagadnienia bezpieczeństwa drogowego w kategoriach odpowiedzialnego biznesu wobec swoich pracowników i wszystkich użytkowników dróg. Za długoletnie prowadzenie szeregu akcji, ukierunkowanych na eliminację zagrożeń w ruchu drogowym, w ramach Akademii Bezpieczeństwa Lotos. Akademia to program złożony z szeregu różnorodnych działań mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, a tym samym zapobieganie wypadkom z ich udziałem.

MEDIA ROKU:
Puls Biznesu
Za cykl publikacji i objęcie swoistego patronatu nad kształtowaniem świadomości biznesu w zakresie bezpieczeństwa flot pojazdów służbowych.

TVN S.A.
Za stałe zainteresowanie tematyką BRD, potwierdzone regularną emisją licznych programów publicystycznych. Za współpracę ze środowiskiem działającym na rzecz bezpieczeństwa drogowego, za edukowanie kierowców, często młodych stażem i współpracę prewencyjną z Policją. Za akcentowanie tematyki bezpieczeństwa drogowego w różnych audycjach poświęconych tematyce motoryzacyjnej.

Telewizja Polska S.A. oddział w Krakowie
Za realizację programów telewizyjnych „Jedź bezpiecznie” i „Jak uniknąć mandatu”, które cieszą się bardzo wysoką oglądalnością i bardzo dobrą opinią wśród widzów. Oba programy zainspirowały do tworzenia forów dyskusyjnych. Powstał również pierwszy klub „Jedź bezpiecznie”, który ma skupiać wzorowych kierowców. Akces do klubu zgłaszają osoby z całej Polski, co świadczy o popularności programu telewizyjnego, wykraczającego poza województwo małopolskie.

INSTYTUACJA PUBLICZNA ROKU:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

Za szczególną troskę o podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych użytkowników dróg. Wyrazem czego jest opracowanie programu słowno-muzycznego „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, który zyskał uznanie w środowisku akademickim. A także za zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu brd, poprzez uczestnictwo w licznych konkursach i kampaniach społecznych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach
Za wykraczające poza statutowe obowiązki zaangażowanie w propagowanie tematyki brd. Za ogromną różnorodność akcji prewencyjnych skierowanych do najmłodszych użytkowników dróg. Za działania edukacyjne wśród kierowców. Za aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku Za szczególnie aktywne zaangażowanie w edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez realizowanie licznych programów i projektów z zakresu BRD. Za liczne sukcesy w ogólnopolskich i lokalnych turniejach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Za propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze nie tylko we własnym środowisku szkolnym, ale także wśród społeczności lokalnej. Za reprezentowanie Polski w finale Międzynarodowego Konkursu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault w Paryżu w 2010 roku.

OSOBA ROKU:
Zbigniew Kogut - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabiu
Za wieloletnie i ponadprzeciętne zaangażowanie w szerzenie świadomości bezpieczeństwa drogowego wśród młodzieży. Za organizowanie licznych, stojących na najwyższym poziomie, imprez profilaktycznych, szeroko komentowanych w mediach. Za zorganizowanie we wrześniu tego roku XXVII Europejskiego Konkursu Edukacji Drogowej w Bochni.

Ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców
Za wieloletnią służbę i wsparcie polskich kierowców. Za zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy zmierzające do budowania świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za zainicjowanie, jako Dyrektor organizacji MIVA Polska, kampanii „KRZYŚ – trzeźwy i życzliwy kierowca”.

 

Teresa Zielonka – Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku
Za edukowanie i propagowanie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci, ich rodziców i pracowników szkoły, zaangażowanie w liczne programy edukacyjne dot. BRD oraz podejmowanie konkretnych działań służących poprawie BRD w społeczności lokalnej. Za zorganizowanie z dziećmi happeningów, akcji plakatowych i ulotkowych mających na celu wybudowanie chodnika przy ruchliwej drodze do szkoły.

 

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!(opracowane wg. info z: www.pbd.org.pl)

 


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) jest inicjatywą non-profit na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. Partnerstwo powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie, międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. Partnerstwo zrzesza kilkanaście firm: 3M, ABB, Arval, Chevron, Mercedes-Benz, DHL Express, General Motors, Michelin, Renault, Shell, Total, Raben Group, PZU, DEKRA, Goodyear oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, AutomobilKlub ,Flota Auto Biznes, Fleet Meetings, Gazeta Bankowa, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytut Transportu Samochodowego, Polska Agencja Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Motorowe, Fundacja Integracja, Safe Drive Polska, Szkoła Jazdy Renault, Keralla Research, Polska Agencja Prasowa, Polskie Stowarzyszenie Motorowe, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, Fundacja „Jedź Bezpiecznie”, wortal moto.wieszjak.pl, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego . Partnerstwu patronują: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bank Światowy i GRSP. Więcej informacji: www.pbd.org.pl